Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών), σύμφωνα με την προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. 4Κ/2020 

(ΦΕΚ 15/18.05.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.),

το Α.Σ.Ε.Π. καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας ανακοίνωσης, οι οποίοι προηγούνται  με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π., στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

για την Προκήρυξη  4Κ/2020

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο Α.Σ.Ε.Π. POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

ergasia ASEP εργασία, προσλήψεις, ΑΣΕΠ
  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.
  3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (Παραρτήματα Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της Προκήρυξης).

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται στους πίνακες της παρούσας ανακοίνωσης μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει στις 7 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους στην παρούσα ανακοίνωση πίνακες και δεν αποστείλουν στο Α.Σ.Ε.Π. την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης υπογεγραμμένης καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι θέσεις για την Πιερία είναι οι ακόλουθες :

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΎΜΠΟΥ 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 2
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 1
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 6
    Αναλυτικά τα δικαιολογητικά ανά θέση θα βρείτε στον παρακάτω συνημμένο Πίνακα

Πηγή: pierianews.gr