Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης ενημερώνει τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους του Ν. Πιερίας ότι, δικαιούχοι του Δώρου Πάσχα είναι όλοι οι εργαζόμενες/οι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη και καταβάλλεται έως τη Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαϊου 2024.

  • Όσων η σχέση εργασίας τους ξεκινάει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30η Απριλίου και χωρίς διακοπή, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο Πάσχα. Στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια). Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Πάσχα συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.
  • Αμειβόμενοι με μισθό: λαμβάνουν το μισό (1/2) μηνιαίο μισθό.
  • Αμειβόμενοι με ημερομίσθια (π.χ. οικοδόμοι): με 15 ημερομίσθια

Σε περίπτωση, που η σχέση εργασίας δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν αναλογία δώρου, η οποία υπολογίζεται ως εξής:

  • αμειβόμενοι με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο,
  • αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Εάν η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες, δικαιούται ανάλογο κλάσμα για δώρο Πάσχα.

Επισημαίνουμε ότι:

  • Υπερισχύουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, εσωτερικοί κανονισμοί και λοιπές σχετικές πράξεις, οι οποίες προβλέπουν ευνοϊκότερους όρους παροχής Δώρου Πάσχα.
  • Το δώρο Πάσχα δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί σε είδος, αλλά καταβάλλεται μόνο σε χρήμα (τραπεζικό λογαριασμό). 
  • Από την 1η Απριλίου 2024, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο για πλήρη απασχόληση για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας καθορίστηκε σε 830€ και 37,07€ αντίστοιχα. Συνεπώς το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των νέων αυτών κατωτάτων ορίων αποδοχών, εφόσον η εργασιακή σχέση δεν έχει λυθεί μέχρι την 1η -4-2024.

Σε περίπτωση που το δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι-ες ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας Νομού Πιερίας (2351023238 ή [email protected]) προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του δώρου Πάσχα, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι Επιθεωρητές Εργασίας έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Οι εργαζόμενοι/ες μπορούν εναλλακτικά να προβαίνουν σε επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες στην ενιαία γραμμή εξυπηρέτησης 1555 ή στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής ανώνυμης καταγγελίας της Επιθεώρησης Εργασίας ή με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Τμήμα Επιθεώρησης του τόπου εργασίας τους.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης είναι στη διάθεση των εργαζομένων για την υποβολή καταγγελιών ή την παρακολούθηση καταγγελιών στην Επιθεώρηση Εργασίας που αφορούν στη μη καταβολή του Δώρου Πάσχα, στο τηλέφωνο 2351023888 και μέσω της ιστοσελίδας του Εργατικού μας Κέντρου: www.ekkaterinis.gr , στο πεδίο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Πηγή: pierianews.gr