Τ.Ε.Β.Ε. Παράταση Σύνταξης Αναπηρίας Τ.Ε.Β.Ε. Παραπομπή στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή ΤΕΒΕ Ι.K.A. Χορήγηση Βοηθήματος Τοκετού ΙΚΑ Ι.K.A. Ασφάλιση σε ανέργους έως 29 ετών Ι.K.A. Ασφάλιση σε ανέργους από 30 έως 55 ετών Ι.K.A. Ασφάλιση σε ανέργους άνω των 55 ετών Ι.K.A. Χορήγηση επιδόματος ασθενείας Ι.K.A. Χορήγηση επιδόματος Κυοφορίας – Λοχείας. Ο.Γ.Α. Χορήγηση εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας Ο.Γ.Α. ΤΣΜΕΔΕ Ανανέωση βιβλιαρίου Υγείας ΤΣΜΕΔΕ Τ.Σ.Α.Υ. Συνέχιση Σύνταξης Ανικανότητας Τ.Σ.Α.Υ. Χορήγηση Επιδόματος παραπληγίας ή τυφλότητας σε Συνταξιούχους ΤΣΑΥ λόγω γήρατος, θανάτου ή αναπηρίας Τ.Σ.Α.Υ. Χορήγηση Επιδόματος απολύτου Αναπηρίας σε Συνταξιούχους ΤΣΑΥ έμμεσα ασφαλισμένους. ΟΠΑΔ Έγκριση εξόδων μετακίνησης ασφαλισμένων δημόσιου (για νοσηλεία) από πόλη σε πόλη. ΟΠΑΔ Έγκριση εξόδων οδοντοθεραπείας ασφαλισμένων δημοσίου. ΟΠΑΔ Έγκριση εξόδων αποκλειστικής νοσοκόμας (μόνο νυκτός)- για ασφαλισμένους δημοσίου. Γενικό Λογιστήριο Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου απασχόλησης στον Ιδιωτικό τομέα. Γενικό Λογιστήριο Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για καταβολή ΕΚΑΣ. Γενικό Λογιστήριο Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη θυγατέρα. Γενικό Λογιστήριο Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης σε οικογένεια αποβιώσαντος συνταξιούχου εφημερίου. Γενικό Λογιστήριο Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης θανόντος συνταξιούχου – πολιτικού ή στρατιωτικού – στην οικογένεια (χήρα σύζυγο και ορφανά τέκνα). Γενικό Λογιστήριο Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης στην Πατρική οικογένεια (πολιτικών -στρατιωτικών συνταξιούχων). ΙΚΑ Επικουρικής Σύνταξη Γήρατος ΤΕΑΜ ΙΚΑ Επικουρική Σύνταξη Θανάτου ΤΕΑΜ ΙΚΑ Επικουρική Σύνταξη Αναπηρίας ΤΕΑΜ ΙΚΑ Επικουρική σύνταξη Γήρατος ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ Επικουρική σύνταξη Θανάτου ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ Επικουρική σύνταξη Αναπηρίας ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ Χορήγηση Επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας. Ο.Γ.Α. Χορήγηση προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας, τυφλότητας Ο.Γ.Α. Έκδοση και αποστολή του Κοινοτικού Έντυπου Ε 121 (για μόνιμη εγκατάσταση) συνταξιούχου πλην ανασφάλιστου υπερήλικα. Ο.Γ.Α. Απονομή σύνταξης χηρείας ή ορφανών σε επιζώντες αν ο θανών – η θανούσα είχε χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας (Καναδάς, Κεμπέκ, Η.Π.Α., Ν. Ζηλανδία, Αργεντινή, Κύπρος, Βραζιλία, Αίγυπτος, Βενεζουέλα, Ουρουγουάη). Ο.Γ.Α. Απονομή σύνταξης γήρατος σε όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες της Ε.Ε. Ο.Γ.Α. Απονομή σύνταξης αναπηρίας για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες της Ε.Ε. Ο.Γ.Α. Απονομή σύνταξης αναπηρίας σε όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας (Καναδάς, Κεμπέκ, Η.Π.Α., Ν. Ζηλανδία, Αργεντινή, Κύπρος, Βραζιλία, Αίγυπτος, Βενεζουέλα, Ουρουγουάη). Ο.Γ.Α. Απονομή σύνταξης γήρατος σε όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας (Καναδάς, Κεμπέκ, Η.Π.Α., Ν. Ζηλανδία, Αργεντινή, Κύπρος, Βραζιλία, Αίγυπτος, Βενεζουέλα, Ουρουγουάη). Ο.Γ.Α. Απονομή σύνταξης χηρείας ή ορφανών σε επιζώντες, αν ο θανών – η θανούσα είχε χρόνο ασφάλισης σε χώρες της Ε.Ε. Ο.Γ.Α. Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης Εργοδότη ετών ……… (για αγρεργάτη). Ο.Γ.Α. Χορήγηση βεβαίωσης για έκδοση άδειας εργασίας σε αλλοδαπό. Ο.Γ.Α. Χορήγηση βεβαίωσης καταβληθεισών συντάξεων έτους ……….. για φορολογική χρήση. Ο.Γ.Α. Διαβίβαση παραστατικών για εξόφληση καταλογισθέντος ποσού. Ταμείο Νομικών – ΚΕΑΔ Ανανέωση μεταβίβασης σύνταξης σε φοιτητές/τριες. Ταμείο Νομικών – ΚΕΑΔ Απονομή σύνταξης (για ανάπηρους ειρηνικής περιόδου (αρ. 31 Ν. 730/77) δικολάβους). Ταμείο Νομικών – ΚΕΑΔ Απονομή σύνταξης (για ανάπηρους ή ανίκανους λόγω τραυμάτων ή κακουχιών πολέμου (αρ. 17 παρ. 2 Ν.Δ. 4114/60) δικολάβους). Ταμείο Νομικών – ΚΕΑΔ Απονομή σύνταξης (για δικολάβους). Ταμείο Νομικών – ΚΕΑΔ Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για ασφαλισμένους του ΚΕΑΔ). Ταμείο Νομικών – ΚΕΑΔ Χορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος (για δικηγόρους). Ταμείο Νομικών – ΚΕΑΔ Χορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος (για δικολάβους). Ταμείο Νομικών – ΚΕΑΔ Χορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος (για έμμισθους). ΟΑΠ- ΔΕΗ Ετήσια θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας προσωρινού (φοιτητικού) για τέκνα 18 έως 26 ετών ΟΑΠ- ΔΕΗ Παράταση ισχύος βιβλιαρίου ασθενείας για τέκνα άνω των 24 ετών ως και το 26ο έτος. ΟΑΠ- ΔΕΗ Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης πρώην ασφαλισμένων μισθωτών ΔΕΗ και τ. ΗΕΑΠ, προκειμένου να κατατεθεί σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. ΟΑΠ- ΔΕΗ Χορήγηση, επαναχορήγηση, διακοπή, συνέχιση οικογενειακού επιδόματος τέκνων (για συνταξιούχους). ΟΑΠ- ΔΕΗ Αναθεώρηση σύνταξης λόγω τμηματικού υπολογισμού αυτής (για συνταξιούχους). ΟΑΠ- ΔΕΗ Επιστροφή εισφορών υπέρ ΛΑΦΚΑ (για συνταξιούχους). Τ.Σ.Α.Υ. Υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση σύνταξης ανικανότητας και επιδομάτων συνοδού και τυφλότητας Τ.Σ.Α.Υ. Υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση επιδόματος παραπληγίας Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ) Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ) Χορήγηση επιδόματος συζύγου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ) Χορήγηση επιδόματος ανήλικου τέκνου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ) Χορήγηση επιδόματος τέκνου που σπουδάζει Ι.Κ.Α. & Ο.Α.Ε.Ε. Διακοπή χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου Ο.Α.Ε.Ε. Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης για αλλαγή λογαριασμού Τραπέζης (όπου πιστώνεται το μέρισμα). Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση μερισμάτων. Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση σύνταξης. ΟΠΕΚΑ Χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερήλικων. ΟΠΕΚΑ Χορήγηση βεβαίωσης διακοπής ισόβιας σύνταξης, πολυτεκνικού επιδόματος, επιδόματος γ΄ παιδιού. ΟΠΕΚΑ Χορήγηση βεβαίωσης λήψεως – μη λήψεως ισόβιας σύνταξης – πολυτεκνικού επιδόματος – επιδόματος τρίτου παιδιού”. ΟΠΕΚΑ Χορήγηση ισόβιας σύνταξης α) στην πολύτεκνη μητέρα που έχει τέσσερα τουλάχιστον παιδιά έγγαμα ή άγαμα άνω των 23 ετών και β) στη μητέρα που δεν χαρακτηρίζεται πολύτεκνη αλλά έχει ή είχε κάποια στιγμή τέσσερα τουλάχιστον παιδιά στη ζωή. ΟΠΕΚΑ Αλλαγή τόπου πληρωμής ισόβιας σύνταξης, πολυτεκνικού επιδόματος, επιδόματος τρίτου παιδιού

Πηγή: pierianews.gr