Τη δυνατότητα να ξεμπλοκάρει η έκδοση χιλιάδων συντάξεων, που παρέμεναν στα συρτάρια του ΕΦΚΑ εξαιτίας οφειλών που έχουν οι ασφαλισμένοι – δικαιούχοι, κυρίως σε πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ, δίνει πλέον, η διάταξη που ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες και τίθεται πλέον σε εφαρμογή. Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, που υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός Πάνος Τσακλόγλου περιλαμβάνει τα 14 «κλειδιά» με τα οποία αναμένεται να ξεκλειδώσει η σύνταξη στους ασφαλισμένους με χρέη προς τον ΕΦΚΑ, τα οποία μέχρι πρότινος «μπλόκαραν» την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.

Αναλυτικά, τις διευκρινήσεις για την εφαρμογή των πρόσφατων αλλαγών στη νομοθεσία, με στόχο την ευκολότερη και γρηγορότερη λήψη προκαταβολής σύνταξης αλλά και έκδοσης οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, σε ασφαλισμένους με οφειλές έως 20.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, παρέχει έγγραφο που απέστειλε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου προς τον Φορέα.

Με αυτό, μεταξύ άλλων μάλιστα, ξεκαθαρίζει ότι το ύψος των οφειλών προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, ενώ η αύξηση του επιτρεπόμενου ποσού οφειλών στα 20.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους και στα 6.000 ευρώ για τους αγρότες, αφορά και τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Να σημειωθεί ότι, βάσει της πρόσφατης νομοθετικής παρέμβασης, προϋπόθεση καταβολής της σύνταξης είναι ο δικαιούχος να μην έχει χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ που να υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ. Το ποσό μειώνεται στα 6.000 ευρώ για ασφαλισμένους του ΟΓΑ. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός φορείς, τότε σωρευτικά, το όριο ορίζεται σε 20.000 ευρώ. Η οφειλή που προκύπτει από εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης προστίθεται στο όριο των 20.000 ευρώ.

Για περιπτώσεις δε, όπου η οφειλή είναι μεγαλύτερη των ανωτέρω ορίων, τότε ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εφάπαξ το υπερβάλλον οφειλόμενο ποσό. Η εξόφληση πρέπει να πραγματοποιείται εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής.

Αναλυτικά, τα κλειδιά για την λήψη σύνταξης στην περίπτωση οφειλών, όπως περιγράφονται στο έγγραφο του υπουργείου Εργασίας είναι τα εξής:

1. Η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το συνολικά οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ.

2. Ειδικά ως προς τις οφειλές που προκύπτουν μόνο προς τον ΟΓΑ, η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το χρέος δεν ξεπερνά τα 6.000 ευρώ.

3. Σε περίπτωση οφειλής σε περισσότερους από έναν ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς που εμπλέκονται στη συνταξιοδότηση, η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το συνολικά οφειλόμενο ποσό δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ και σωρευτικά εφόσον τυχόν οφειλές στον πρώην ΟΓΑ δεν ξεπερνούν το ποσό των 6.000 ευρώ.

4. Εφόσον το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο των παραπάνω, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό.

5. Εφόσον το υπερβάλλον ποσό δεν εξοφληθεί εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής, η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησής του.

6. Το όριο των 6.000 ευρώ αφορά αυτοτελώς οφειλές που προκύπτουν από την υπαγωγή στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ.

7. Οι οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης μέσω εξαγοράς δεν περιλαμβάνονται στο όριο των 6.000 ευρώ, αλλά περιλαμβάνονται στο γενικό όριο οφειλών των 20.000.

8. Η παρακράτηση των οφειλών, ανεξάρτητα αν προέρχονται από μη καταβολή εισφορών ή λόγω αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης, πραγματοποιείται σε 60 δόσεις.

9. Το ύψος των οφειλών προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

10. Εάν ο αιτών εξοφλήσει εντός 2 μηνών από τη γνωστοποίηση της οφειλής το υπερβάλλον ποσό, τότε ως έναρξη καταβολής της σύνταξής του ορίζεται η πρώτη μέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα. Εάν αντιθέτως ο αιτών δεν εξοφλήσει εντός των 2 αυτών μηνών, τότε ως έναρξη καταβολής της σύνταξής του ορίζεται η πρώτη μέρα του επόμενου της εξόφλησης του υπερβάλλοντος ποσού μήνα.

11. Η συνέχιση της απασχόλησης μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης είναι επιτρεπτή.

12. Τυχόν οφειλές που προκύπτουν από την μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης υπαγωγή στην ασφάλιση, δεν προσμετρώνται στο όριο των 20.000 ή 6.000 ευρώ κατά περίπτωση.

13. Οι αλλαγές αυτές ισχύουν και για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, ήτοι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι τις 23.04.2021 και δεν έχει εκδοθεί θετική ή απορριπτική απόφαση ή δεν έχουν με βάση τα καταστατικά των πρώην Φορέων τεθεί στο αρχείο.

14. Σε περίπτωση που ο αιτών ως ασφαλισμένος είχε υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών του, την οποία τηρεί μέχρι την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, το ύψος των οφειλών του καθορίζεται βάσει του εναπομείναντος ανεξόφλητου ποσού της ρυθμισμένης οφειλής. Λαμβάνεται δε, υπόψη, το υπόλοιπο της ρύθμισης, απαλλαγμένο από επιβαρύνσεις, τόκους και πρόστιμα πέραν του 15% αυτών.

Πηγή: pierianews.gr