Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ήταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ και παράλληλα ήταν ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΑΕΕ, αλλά στη συνέχεια διαγράφηκαν από τον ΟΓΑ χωρίς να τους γνωστοποιηθεί αυτή η διαγραφή τους έχουν τη δυνατότητα να διαγράψουν τις οφειλές τους «λόγω εύλογης αμφιβολίας», κάνοντας δηλαδή χρήση των διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου 4554/2018.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση του νόμου ορίζει τα εξής: «Βεβαιωμένες ή μη βεβαιωμένες οφειλές προς πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο (2) ή περισσότερων πρώην φορέων ασφάλισης ή του Δημοσίου για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016, μπορούν να διαγράφονται ή να απαλλάσσονται τυχόν επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο». Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.

Αυτό διευκρινίζει νέο έγγραφο του ΕΦΚΑ το οποίο επισημαίνει ότι στο πεδίο εφαρμογής αυτών των διατάξεων και για λόγους χρηστής διοίκησης, εντάσσονται και οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν διαγραφεί από την ασφάλιση του π. ΟΓΑ αλλά δεν έχουν λάβει γνώση της απόφασης διαγραφής, όπως ορίζει το άρθρο 57 του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών (Π.Δ. 78/1998), κατά την ημερομηνία της αίτησης για αμφισβήτηση οφειλής του Ν.4554/18, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη σχετική εγκύκλιο.

Ακολουθεί βήμα-βήμα η διαγραφή των οφειλών λόγω «εύλογης αμφιβολίας». Κατ’ αρχήν αξίζει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το αίτημα για τη διαγραφή οφειλών μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων εμπίπτουν οι ασφαλιστικές υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, ή ακόμη κι αν η υπαγωγή στην ασφάλιση -του φορέα στον οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών- έχει προχωρήσει με δικαστική απόφαση.

Για τη διαγραφή των οφειλών απαιτείται υποβολή αίτησης από τους ασφαλισμένους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω Υπουργικών Αποφάσεων.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.efka. gov.gr. και της σχετικής πλατφόρμας που έχει αναρτηθεί για το σκοπό αυτό.

  • Δυνατότητα διαγραφής στις ανωτέρω περιπτώσεις παρέχεται για οφειλές έως 31/12/2016, είτε βεβαιωμένες είτε μη βεβαιωμένες. Δηλαδή, ένας ασφαλισμένος στον οποίο ο ΟΑΕΕ δεν του έχει καταλογίσει οφειλές ακόμη κι αν είχε παράλληλη δραστηριότητα, κάνοντας την αίτηση στον ΕΦΚΑ, αναγνωρίζει και ταυτόχρονα διαγράφει τις οφειλές του αρκεί αυτές να ήταν μέχρι 31/12/2016.
  • Διαγραφή οφειλών επέρχεται εφόσον κατά το χρονικό διάστημα της οφειλής υπάρχει παράλληλη ασφάλιση.
  • Το αίτημα διαγραφής οφειλής επιφέρει διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης και στη συνέχεια διαγραφή του αντίστοιχου χρόνου.
  • Εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις, η οφειλή διαγράφεται για το σύνολο του παράλληλου χρόνου, χωρίς δυνατότητα επιλογής μέρους αυτής.
  • Εισφορές που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Κατ’ επέκταση, επιβαρύνσεις από εκπρόθεσμη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών δεν δύναται να διαγραφούν.
  • Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης στον έτερο φορέα συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.
  • Μετά την υποβολή της αίτησης, εκδίδεται απόφαση διαγραφής οφειλών από την αρμόδια Υπηρεσία ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις.
  • Παράλληλα, αναστέλλεται η εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εισφορών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας ΕΦΚΑ, οπότε διαγράφεται η οφειλή.

Η εταιρεία Tandem σε συνεργασία με τη δικηγορική εταιρεία «Μιχαήλος και συνεργάτες» ιδρύθηκε με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα των εργατικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Με άρτια γνώση της εργατικής νομοθεσίας καλύπτει τις ανάγκες επιχειρήσεων και εργαζομένων. Οργανώνει την μισθοδοσία επιχειρήσεων σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία αξιοποιώντας τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και το ευέλικτο ωράριο.

Στο τομέα της ασφαλιστικής νομοθεσίας παρέχει αξιόπιστες συμβουλές για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης, την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης και συμβουλεύει τις επιχειρήσεις για την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων τους.

Η εταιρεία διατηρεί γραφείο σε 5 πόλεις, ενώ επιδίωξη είναι να επεκτείνει το δίκτυό της και σε νέες περιοχές.

Διευθύνσεις:

Θεσσαλονίκη, Φράγκων 6-8, T 2310 242 217

Κατερίνη, Π.Π. Γερμανού 29, Τ 23510 78488

Πολύκαστρο, Μεγάλου Αλεξάνδρου 67, Τ 2343024005

Σέρρες: Υψηλάντου 1, Τ 23210 20377

Νάουσα, Ζαφειράκη 57, T 2332 503 170

www.tandem.business

Πηγή: pierianews.gr