Τις διευκρινίσεις για την εφαρμογή των πρόσφατων αλλαγών στη νομοθεσία, με στόχο την ευκολότερη και γρηγορότερη λήψη προκαταβολής σύνταξης αλλά και έκδοση οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης σε ασφαλισμένους με οφειλές έως 20.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, παρέχει έγγραφο που απέστειλε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου προς τον Φορέα.

Αναλυτικά τα σημεία προσοχής κλειδιά για τη λήψη σύνταξης στην περίπτωση οφειλών, όπως περιγράφονται στο έγγραφο του υπουργείου Εργασίας, είναι τα εξής:

1. Η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το συνολικά οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ.

2. Ειδικά ως προς τις οφειλές που προκύπτουν μόνο προς τον ΟΓΑ, η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το χρέος δεν ξεπερνά τις 6.000 ευρώ.

3. Σε περίπτωση οφειλής σε περισσότερους από έναν ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς που εμπλέκονται στη συνταξιοδότηση, η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το συνολικά οφειλόμενο ποσό δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ και σωρευτικά εφόσον τυχόν οφειλές στον πρώην ΟΓΑ δεν ξεπερνούν το ποσό των 6.000 ευρώ.

4. Εφόσον το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο των παραπάνω, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό.

5. Εφόσον το υπερβάλλον ποσό δεν εξοφληθεί εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής, η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησής του.

6. Το όριο των 6.000 ευρώ αφορά αυτοτελώς οφειλές που προκύπτουν από την υπαγωγή στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ.

7. Οι οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης μέσω εξαγοράς δεν περιλαμβάνονται στο όριο των 6.000 ευρώ, αλλά περιλαμβάνονται στο γενικό όριο οφειλών των 20.000.

8. Η παρακράτηση των οφειλών, ανεξάρτητα αν προέρχονται από μη καταβολή εισφορών ή λόγω αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης, πραγματοποιείται σε 60 δόσεις.

9. Το ύψος των οφειλών προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

10. Εάν ο αιτών εξοφλήσει εντός 2 μηνών από τη γνωστοποίηση της οφειλής το υπερβάλλον ποσό, τότε ως έναρξη καταβολής της σύνταξής του ορίζεται η πρώτη μέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα. Εάν αντιθέτως ο αιτών δεν εξοφλήσει εντός των 2 αυτών μηνών, τότε ως έναρξη καταβολής της σύνταξής του ορίζεται η πρώτη μέρα του επόμενου της εξόφλησης του υπερβάλλοντος ποσού μήνα.

11. Η συνέχιση της απασχόλησης μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης είναι επιτρεπτή.

12. Τυχόν οφειλές που προκύπτουν από τη μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης υπαγωγή στην ασφάλιση δεν προσμετρώνται στο όριο των 20.000 ή 6.000 ευρώ, κατά περίπτωση.

13. Οι αλλαγές αυτές ισχύουν και για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, ήτοι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι τις 23.4.2021 και δεν έχει εκδοθεί θετική ή απορριπτική απόφαση ή δεν έχουν, με βάση τα καταστατικά των πρώην φορέων, τεθεί στο αρχείο.

14. Σε περίπτωση που ο αιτών ως ασφαλισμένος είχε υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών του, την οποία τηρεί μέχρι την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, το ύψος των οφειλών του καθορίζεται βάσει του εναπομείναντος ανεξόφλητου ποσού της ρυθμισμένης οφειλής. Λαμβάνεται δε υπόψη το υπόλοιπο της ρύθμισης, απαλλαγμένο από επιβαρύνσεις, τόκους και πρόστιμα πέραν του 15% αυτών.

Η Tandem σε συνεργασία με την Μιχαήλος & Συνεργάτες προσφέρει τη δυνατότητα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη συνταξιοδότηση σας.


Η εταιρεία Tandem ιδρύθηκε με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και καινοτομίας στον τομέα των εργατικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Σε συνεργασία με τη δικηγορική εταιρεία «Μιχαήλος και συνεργάτες» και με την αξιοποίηση εργαλείων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, η εταιρεία επιθυμεί να αποτελέσει αρωγό σε κάθε βήμα της επιχείρησης και των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτήν, παρέχοντας άρτιες και αποτελεσματικές λύσεις στον εργασιακό και ασφαλιστικό τους βίο.

  • Δείτε αν θεμελιώνετε δικαίωμα συνταξιοδότησης
  • Υπολογίστε με ακρίβεια τη σύνταξη σας
  • Δείτε εάν σας συμφέρει να εξαγοράσετε πλασματικά έτη για να βγείτε στη σύνταξη

Η εταιρεία διατηρεί γραφείο σε 5 πόλεις, ενώ επιδίωξη είναι να επεκτείνει το δίκτυό της και σε νέες περιοχές.

Διευθύνσεις

Θεσσαλονίκη, Φράγκων 6-8, T 2310 242 217

Κατερίνη, Π.Π. Γερμανού 29, Τ 23510 78488

Πολύκαστρο, Μεγάλου Αλεξάνδρου 67, Τ 2343024005

Συνεργαζόμενο γραφείο στις Σέρρες: Υψηλάντου 1, Τ 23210 20377

Συνεργαζόμενο γραφείο στη Νάουσα, Ζαφειράκη 57, T 2332 503 170

www.tandem.business

Πηγή: pierianews.gr