Η ημερομηνία της αίτησης αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης χορήγησης του βοηθήματος.

Αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων ύψους 399,25 ευρώ στους ασφαλισμένους του τέως ΟΑΕΕ και Ε.Τ.Α.Π.-ΜΜΕ.

Σύμφωνα με επείγουσα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, τροποποιείται η προθεσμία υποβολής αίτησης για το βοήθημα και αντί για τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαγραφής από τα μητρώα του ασφαλιστικού φορέα, μετατρέπεται σε τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης του e-ΕΦΚΑ.

Πλέον δεν υφίσταται η 3μηνη «ελάχιστη περίοδος αναμονής» ως επιπλέον προϋπόθεση για την έναρξη της χορήγησης του βοηθήματος.

Με τον τρόπο αυτό η προθεσμία των τριών μηνών υποβολής της αίτησης, συσχετίζεται μόνο με την ημερομηνία έκδοσης βεβαίωσης του ΕΦΚΑ, και, εφόσον η αίτηση εγκριθεί, η ημερομηνία της αίτησης αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης χορήγησης του βοηθήματος.

Για παράδειγμα, επαγγελματίας κάνει διακοπή δραστηριότητας στις 15/6/2020 και εκδίδει την ειδική βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ στις 10/7/2020. Η αίτηση χορήγησής του υποβάλλεται στις 6/8/2020. Πλέον παύει να ισχύει η τρίμηνη “ελάχιστη περίοδος αναμονής” βάσει της οποίας θα έπρεπε να παρέλθει και το διάστημα από 16/6/2020 έως 15/9/2020 για την έναρξη χορήγησης του βοηθήματος. Το βοήθημα χορηγείται την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, δηλαδή στις 6/8/2020.

Το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και, πλέον, ανέρχεται, μηνιαίως, στο ισόποσο του βασικού μηνιαίου επιδόματος ανεργίας των κοινών ανέργων, στο ποσό των 399,25 ευρώ.

Για χρόνο ασφάλισης που υπερβαίνει τα 14 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 9 μήνες.

Έτσι, για παράδειγμα, ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 14 έτη και 5 μήνες συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγεται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς, δικαιούται βοήθημα διάρκειας 9 μηνών, ενώ με την προϊσχύουσα υπουργική απόφαση θα απαιτούνταν να έχει 15 πλήρη έτη ασφάλισης.

Νέες προϋποθέσεις

Για την χορήγηση του επιδόματος θα πρέπει το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 40.000 ευρώ.

Πλέον αθροίζονται τα εισοδήματα των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης, όπως ακριβώς ήδη ισχύει αναφορικά με την καταβολή βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ – τέως ΕΤΑΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Έτσι, για όσους κατέθεσαν αίτηση μέχρι και την 16/7/2020, θα ληφθούν υπόψη τα Εκκαθαριστικά σημειώματα με την ένδειξη: “ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2018” και “ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2017”.

Για όσους κατέθεσαν από την 17/7/2020 και ως το τέλος του έτους θα ληφθούν υπόψη τα Εκκαθαριστικά σημειώματα με την ένδειξη: “ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2019” και “ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2018”.

Αναφορικά με τις αιτήσεις που θα υποβάλλονται στην αρχή εκάστου έτους και μέχρι να είναι δυνατή η υποβολή της δήλωσης φορολογίας για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι την 31/12 του προηγούμενου έτους, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα παραμένουν σε εκκρεμότητα ενώ, όταν διατεθεί προς αυτό η ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα πρέπει να προβούν το συντομότερο δυνατό στην υποβολή της δήλωσης τους προκειμένου να προχωρήσουν οι Υπηρεσίες στην έκδοση αποφάσεων.

Επίσης όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου (χηρείας) δύνανται να λάβουν το βοήθημα εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

Τέλος καταργείται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του βοηθήματος η εξόφληση ή ρύθμιση οφειλών. 

Κατά συνέπεια:
• δεν απαιτείται πλέον η πιστοποίηση της προϋπόθεσης αυτής στη σχετική Ειδική Βεβαίωση που χορηγούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
• δεν αποτελεί πλέον λόγο αναστολής του βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων – ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ο.Α.Ε.Ε και τέως Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε).

Πότε διακόπτεται και πότε αναστέλλεται η χορήγησή του

Η καταβολή του βοηθήματος αναστέλλεται για τους εξής λόγους:

• αν αναλάβει μισθωτή εργασία και αν αυτοαπασχοληθεί, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
• αν υπαχθεί στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
• αν λήξει σε χρόνο προγενέστερο της επιδότησης η άδεια διαμονής ή εργασίας που διαθέτει (για πολίτες τρίτων χωρών).
• αν καταστεί προσωρινά ανίκανος για εργασία (λόγω ασθένειας)
• αν συνταξιοδοτηθεί προσωρινά λόγω αναπηρίας
• αν υποστεί διοικητική κράτηση ή φυλάκιση
• αν στρατευτεί
• αν ξεκινήσει πρακτική άσκηση
• αν μεταβεί στο εξωτερικό για περισσότερες από 20 σποραδικές ή συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια ενός έτους ή για περισσότερες από 20 συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών

Η καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται για τους εξής λόγους:

• αν λάβει σύνταξη από τον e-Ε.Φ.Κ.Α ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς (εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου)
• αν καταστεί οριστικά ανίκανος για εργασία
• αν εισπράξει βοηθήματα παράλληλα με την εργασία του
• λόγω θανάτου.

insider.gr

Πηγή: pierianews.gr