Με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κύριο Ελευθέριο Αυγενάκη, παρατείνεται η εγγραφή των αθλητικών σωματείων στο ειδικό μητρώο έως 31 Ιουλίου 2022.

Με την παραπάνω ρύθμιση δίνεται λύση και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και δίκαια το πρόβλημα που είχε προκύψει από την αδυναμία έγκαιρης εγγραφής των σωματείων στο ειδικό μητρώο.

Το κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής

«Αθλητικό σωματείο, το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένο σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων, έχοντας τη δυνατότητα να λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 Ν. 4714/2020 (Α’148), το αργότερο έως την 31η.7.2022. Αθλητικό σωματείο που δε λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, διαγράφεται αυτοδικαίως από το οικείο μητρώο μελών και δεν δύναται να συμμετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας .

Πηγή: pierianews.gr