Το «Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021» παρουσίασε ο Πρωθυπουργός  Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιλαμβάνει αναλυτικά την κυβερνητική πορεία στη διάρκεια της νέας χρονιάς.

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός «θεμελιώνεται σε συγκεκριμένους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Κορμό του έχει τους τακτικούς μας στόχους. Και στην κορυφή του βρίσκονται οι στρατηγικές επιλογές για τον μετασχηματισμού της οικονομίας και του παραγωγικού μοντέλου της χώρας».

Στο πεδίο του ΥΠΟΙΚ γίνεται σαφές πως δεδομένων των συνθηκών αβεβαιότητας σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας,  είναι σε ετοιμότητα για πιθανή ανάγκη παράτασης των υφιστάμενων μέτρων και κάλυψη του κόστους τους και για τους πρώτους μήνες του 2021. Αναφέρεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού, ο μηχανισμός ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, η  μείωση ενοικίου, η επιστρεπτέα προκαταβολή αλλά και  η στήριξη του συστήματος υγείας.

Προαναγγέλλονται νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν σε θέματα επιτάχυνσης απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, στην κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας εισοδήματος, ΦΠΑ και τελών χαρτοσήμου, στο πλαίσιο ειδικής εκκαθάρισης, στη σχετική νομοθεσία για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας καθώς και στην έκδοση της δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου. Επίσης προωθείται νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για το Ενιαίο Πανευρωπαϊκό Συνταξιοδοτικό Προϊόν  (PEPP) το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021. Θα προταθούν αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο. Τέλος, ιδιαίτερης σημασίας είναι το νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την παρακολούθηση και λειτουργία των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Στόχος είναι επίσης η αύξηση φορολογικών εσόδων και η μείωση κενού ΦΠΑ, καθώς και η μείωση της ασφαλιστικής επιβάρυνσης στην εργασία. Επίσης επιδιώκεται η συγκράτηση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει τέλος η παροχή επιδότησης δανείων κύριας κατοικίας πληγέντων από την πανδημία του κοροναϊού, ύψους περίπου 308  εκατ. ευρώ, η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εντός του 2021 από το σύνολο των υπόχρεων και τέλος η επέκταση του ενιαίου λογιστικού σχεδίου σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Στους στόχους του ΥΠΟΙΚ αναφέρονται οι εξής:

·        Διασφάλιση δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας

·        Μείωση της φορολογίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων

·        Διεύρυνση της φορολογικής βάσης

·        Ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία

·        Αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους

·        Βελτίωση του ρυθμού αποπληρωμής δημοσίου χρέους

·        Προώθηση των αποκρατικοποιήσεων

·        Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

·        Ψηφιακός μετασχηματισμός και ενίσχυση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου

Επίσης ως βασικές μεταρρυθμίσεις ορίζονται οι εξής:

·        Εφαρμογή νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας

·        Εφαρμογή του ενιαίου λογιστικού σχεδίου σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

·        Μεταρρύθμιση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας της ακίνητης περιουσίας

·        Νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων

·        Λειτουργία και ανάπτυξη υπηρεσίας συντονισμού για το Ταμείο Ανάκαμψης, νέα εργαλεία ωρίμασης έργων και απορρόφησης κονδυλίων

·        Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου παρακολούθησης και λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών

·        Κίνητρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

·        Εισαγωγή νομοθετικού πλαισίου για τη σύσταση Ομίλων ΦΠΑ

Ο σχεδιασμός για το ΥΠΟΙΚ

Κύριος στόχος του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) για το 2021 είναι ο μετασχηματισμός του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας, με αύξηση της παραγωγικότητας, των εξαγωγών και των επενδύσεων, προκειμένου η ελληνική οικονομία να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά της, να δημιουργηθούν νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.

Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν τεθεί και υλοποιούνται 4 βασικές στρατηγικές προτεραιότητες, που αφορούν στη μείωση φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών, στην ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία, στην προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών και στη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης (Next Generation EU), κυρίως μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού, οι σημαντικότερες μεταρρυθμιστικές δράσεις και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για το 2021 αναλύονται σε επιμέρους στρατηγικούς στόχους ως εξής: Στον τομέα της φορολογίας, προωθούνται μεταρρυθμιστικές δράσεις, όπως η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας ενώ θεσπίζονται σημαντικές ρυθμίσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης επενδύσεων, όπως οι υπεραποσβέσεις για τις επιχειρήσεις στην πράσινη οικονομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Επιπλέον, υλοποιούνται τα ήδη υφιστάμενα και ενισχύονται περαιτέρω τα φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων της αλλοδαπής (Non-Dom) και προωθείται η εισαγωγή νομοθετικού πλαισίου για τη σύσταση ομίλων ΦΠΑ. Στο πλαίσιο της στόχευσης για διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μείωσης της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής και αύξησης των δημοσίων εσόδων, συνεχίζεται η μεταρρύθμιση στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας της ακίνητης περιουσίας και επιδιώκεται η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (με υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ κλπ.) και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την περιστολή του λαθρεμπορίου, με πρόβλεψη νέων μέσων και δομών και με αυστηροποίηση των κυρώσεων.

Στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου για ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ρευστότητας για το 2021, επιδιώκεται η περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων αλλά και η υλοποίηση μεταρρυθμιστικών δράσεων σε μια σειρά από ειδικότερα πεδία (τράπεζες, κεφαλαιαγορά, ασφαλιστικός τομέας). Ειδικότερα, συνεχίζεται η προσπάθεια για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, και με επέκταση του επιτυχημένου σχεδίου «Ηρακλής». Εξίσου σημαντική είναι η διαμόρφωση στρατηγικής για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την αποεπένδυση του Δημοσίου από τις τράπεζες στις κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο ελκυστικές για τους επενδυτές.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση του χρηματοπιστωτικού συστήματος με δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. εταιρικά πράσινα ομόλογα) και εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών (fintech, blockchain, artificial intelligence). Κρίσιμης σημασίας είναι και η ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των επιχειρήσεων από την τραπεζική χρηματοδότηση αλλά και η βελτίωση των εποπτικών μηχανισμών, με σκοπό τη μέγιστη διαφάνεια και προστασία των επενδυτών.

insider.gr

Πηγή: pierianews.gr