Ìå Ýíá öåóôéâÜë üðïõ ðñùôáãùíéóôÝò èá åßíáé ïé íÝïé êáé ïé êïéíùíéêïß ðñïâëçìáôéóìïß ôïõò, ãéïñôÜæåôáé öÝôïò ç óõìðëÞñùóç 48 åôþí áðü ôçí ÉäñõôéêÞ ÄéáêÞñõîç ôïõ ÐÁÓÏÊ.
Åðßêåíôñï ôùí åêäçëþóåùí ôçí ÐáñáóêåõÞ 2 Óåðôåìâñßïõ êáé ôï ÓÜââáôï 3 Óåðôåìâñßïõ èá åßíáé ôï ÆÜððåéï, ðïõ áíïßãåé ôéò åóùôåñéêÝò ôïõ áßèïõóåò êáé ôïõò åîùôåñéêïýò ÷þñïõò ôïõ ãéá ôéò áíÜãêåò ôïõ öåóôéâÜë ôïõ ÐÁÓÏÊ-ÊéíÞìáôïò ÁëëáãÞò.
Óôï áßèñéï ôïõ Æáððåßïõ èá öéëïîåíçèåß Ýêèåóç öùôïãñáöéêþí íôïêïõìÝíôùí áöéåñùìÝíç óôïí éóôïñéêü éäñõôÞ ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé Ðñùèõðïõñãü ÁíäñÝá ÐáðáíäñÝïõ, ôïõò óôáèìïýò óôçí Üññçêôá óõíäåäåìÝíç éóôïñßá ôïõ ÊéíÞìáôïò êáé ôçò ÷þñáò êáèþò êáé ôçí áîÝ÷áóôç Ìåëßíá Ìåñêïýñç ìå Ýìöáóç óôï üñáìá ôçò ãéá ôçí åðéóôñïöÞ ôùí Ãëõðôþí ôïõ Ðáñèåíþíá.
Óçìåñá ðñùôç çìåñá êáé ôïí ÷ùñï ôïõ Æáððåéïõ åðéóêåöèçêå êáé ï Ðñïåäñïò ôïõ ÐÁÓÏÊ Íéêïò Áíäñïõëáêçò , ï ïðïéïò ìåôá ôçí ðñùôç èåìáôéêç åêäçëùóç óõíå÷éóå ôçí ðåñéççãçóç ôïõ óôá ðåñéðôåñá êáé åí óõíå÷åéá äïêéìáóå ôéò éáêíïôçôåò ôïõ óôï Ìðáóêåô ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Ρήξη χιαστού είναι η διάγνωση του τραυματισμού του προέδρου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, χθες το βράδυ στις εκδηλώσεις του κόμματος για τη 3η Σεπτεμβρη, στο Ζάππειο.

Ο κ. Ανδρουλάκης μετείχε για λίγα λεπτά σε αγώνα μπάσκετ στο γηπεδάκι που έχει στηθεί στον περίβολο του Ζαππείου, όταν τραυματίστηκε.

Έτσι είναι στο «αέρα» το άν θα γίνει η ομιλία του απόψε στον ίδιο χώρο με την οποία κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τη 48η επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: pierianews.gr