Έχοντας κλείσει για τα καλά και μέσω πολλαπλών τοποθετήσεων, είτε του Κυριάκου Μητσοτάκη είτε κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών, τα σενάρια της εκλογολογίας, το Μέγαρο Μαξίμου… δίνει στροφές στη στρατηγική των επόμενων κρίσιμων για την πορεία της χώρας μηνών.

Κρίσιμων διότι, στη… γέφυρα προς τη μετά COVID19 εποχή και με τον τελικό ορίζοντα της άρσης των τελευταίων περιορισμών για την πανδημία να δείχνει προς τον Μάρτιο, η επιστροφή προς την πλήρη οικονομική και κοινωνική κανονικότητα θα πρέπει να συνοδευτεί από ένα ανάλογο κύμα προώθησης μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσεις που, πατώντας επάνω σε μια ανάπτυξη η οποία θα ξεπεράσει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κατά πολύ το 8% για το 2021, θα αποτελέσουν το… όχημα για την επίτευξη ενός μεγάλου στοιχήματος. Την επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα.

Αξιοπιστία και σταθερότητα

“Αποτελεί εθνικό στόχο για την κυβέρνηση και για την πατρίδα μας η Ελλάδα να αποκτήσει την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα εντός του 2023. Το πρώτο εξάμηνο του 2023 θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος”, διεμήνυσε ο πρωθυπουργός από το βήμα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Σύμφωνα με στελέχη, η αξιοπιστία, η πολιτική σταθερότητα και η συνέπεια στην υλοποίηση του “γαλάζιου” προεκλογικού προγράμματος αποτελούν δομικά συστατικά του κυβερνητικού τέμπο. Η πραγματική οικονομία, η ποιοτική ανάπτυξη για όλους και η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων όσο διαρκεί η παγκόσμια ενεργειακή κρίση βρίσκονται στις κορυφαίες προτεραιότητες του Μεγάρου Μαξίμου, τη στιγμή που η προσήλωση στη δημοσιονομική σταθερότητα εκπέμπει τα δικά της ηχηρά σήματα σε αγορές και επενδυτές.

“Η Ελλάδα είναι μια οικονομία η οποία εξέρχεται δυναμικά από μια δεκαετή κρίση. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ευκαιρίες. Αλλά δεν είναι μόνο μια εφήμερη ανάκαμψη. Δεν καλύπτουμε απλά το χαμένο έδαφος. Θέτουμε τις βάσεις και για μια μακροχρόνια ποιοτική ανάπτυξη. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα που αποτελεί ελκυστικό επεν­δυτικό προορισμό πρώτα και πάνω από όλα, πιστεύω, γιατί έχει πολιτική σταθερότητα. Εί­ναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι εί­ναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι μια χώρα της Ευρωζώνης, άμα δει κανείς την ευρύτερη περιο­χή των Βαλκανίων, με μια κυ­βέρνηση η οποία είναι συνε­πής σε αυτά τα οποία λέει και είναι αξιόπιστη. Αυτά που λέει τα κάνει”, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.

Αισιοδοξία για την οικονομία

Αυτό που γίνεται εμφανές σε συζητήσεις με παράγοντες εί­ναι ότι, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά στο μέ­τωπο του πανδημικού ιού, η κυβέρνηση θα πραγματοποιή­σει ολική επαναφορά, με έμ­φαση στην οικονομία. “Είμαι απολύτως σίγουρος ότι το μέλ­λον της ελληνικής οικονομίας είναι εξαιρετικά αισιόδοξο”, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και προς αυτή την κατεύ­θυνση, όπως σχολιάζουν στε­λέχη, συνηγορούν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών, σύμφω­να με τα οποία:

– Η ανάπτυξη στη χώρα μας θα φτάσει το 2021 στο 8,5% και θα συνεχιστεί τόσο το 2022 (με 4,9%) όσο και το 2023 (με 3,5%).

– Το πραγματικό διαθέσι­μο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπα­ϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ση­μείωσε ετήσια αύξηση κατά 4,7%, που αποτελεί τη δεύτε­ρη καλύτερη επίδοση στην Ευ­ρωζώνη. Έξι φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που ήταν 0,8%.

– Η ανεργία, όπως επισημαίνεται στην ίδια έκθεση, πα­ρουσίασε τη μεγαλύτερη μεί­ωση μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωζώνης. Από 17,3% το 2019, έπεσε στο 12,7% τον Δεκέμβριο, και ο αριθμός των ανέργων κυμαίνεται στα χαμη­λότερα επίπεδα από το 2010.

– Οι καταθέσεις πολιτών και επιχειρήσεων είναι αυξη­μένες κατά 43 δισεκατομμύ­ρια ευρώ σε σχέση με τον Ιού­νιο του 2019, με το 52% της αύξησης να προέρχεται από τα νοικοκυριά.

Οι κυβερνητικές πρωτοβου­λίες των επόμενων μηνών φι­λοδοξούν να έχουν άμεσο θε­τικό αντίκτυπο στην… τσέπη εκατομμυρίων πολιτών. Προς αυτή την κατεύθυνση, στελέχη υπενθυμίζουν μια σειρά από κινήσεις που θα ξεδιπλω­θούν το προσεχές διάστημα. Κινήσεις όπως:

– Η δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Μαΐου.

– Η αναδιοργάνωση του ΕΦΚΑ μέσα από έναν συνο­λικό εκσυγχρονισμό, που θα δώσει απαντήσεις στα παράπο­να και τις διαμαρτυρίες των πο­λιτών για τη λειτουργία και τις καθυστερήσεις στον συγκεκρι­μένο οργανισμό, που καλείται να εξυπηρετεί 6,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους.

– Τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την περαιτέρω μεί­ωση της ανεργίας.

– Η προσέλκυση νέων επεν­δύσεων που θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και θα πιέσουν την ανεργία ακόμη πε­ρισσότερο. “Είμαστε εδώ για να στηρίζουμε τους πολίτες”, σχολιάζουν, με το όλο πλαίσιο να αποτυπώνει τον συνδυα­σμό της στοχευμένης ανακού­φισης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και της δημοσι­ονομικής σταθερότητας.

Ο στόχος και οι βολές κατά Τσίπρα

Όπως σαφέ­στατα έδει­ξε, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως σαφέστατα δεί­χνουν και οι στενοί συ­νεργάτες του πρωθυ­πουργού, εθνικός στό­χος για την κυβέρνη­ση στο πεδίο της οικο­νομίας είναι να αποκτή­σει η χώρα μας επενδυ­τική βαθμίδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023, προκειμένου να διασφαλιστεί χαμηλότο κος δανεισμός από τις διεθνείς αγορές. “Για να το πετύχουμε αυτό χρει­άζεται ξεκάθαρη προσή­λωση στους δημοσιο­νομικούς στόχους που έχουν τεθεί για το 2022 και το 2023. Κατ’ επέ­κταση, η δημοσιονομι­κή σταθερότητα, όπως τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, δεν μπορεί σε καμία πε­ρίπτωση να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Οι πολι­τικές ενίσχυσης νοικο­κυριών και επιχειρήσε­ων απέναντι στις ενερ­γειακές ανατιμήσεις θα συνεχιστούν με έμφαση στους οικονομικά αδύ­ναμους, αλλά και προ­σήλωση στη δημοσιο­νομική ισορροπία”, επι­σημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες.

Από τα… ραντάρ του Μεγάρου Μαξίμου, πά­ντως, δεν ξεφεύγει αυτό που χαρακτηρίζεται ως ακατάσχετη υποσχεσιολογία από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. “Στις δημόσιες τοποθετήσεις του για τις ανατιμήσεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται χωρίς μέτρο και χωρίς μέτρημα… Ο κ. Τσίπρας δείχνει ότι συνε­χίζει ακατάβλητος στον δρόμο του λαϊκισμού και είναι έτοιμος να ξαναδιαλύσει τα δημόσια οικο­νομικά, εάν ποτέ του δι­νόταν η ευκαιρία. Όπως ακριβώς έκανε το 2015, φορτώνοντας ένα τερά­στιο αχρείαστο Μνημό­νιο στις τσέπες των Ελ­λήνων. Οι πολίτες γνω­ρίζουν ότι τα μεγάλα προ­βλήματα αντιμετωπίζο­νται με σοβαρότητα και σύνεση και ότι οι ανέ­ξοδες υποσχέσεις κα­ταλήγουν πάντα σε οδυ­νηρές διαψεύσεις”, το­νίζουν κυβερνητικά στε­λέχη.

Αναδημοσίευση από το “Κεφάλαιο” που κυκλοφορεί

Πηγή: pierianews.gr