Óôï ðëáßóéï ôçò óôñáôçãéêÞò óôü÷åõóçò ôïõ ÃÅÅÈÁ ãéá äéåýñõíóç ôçò óõíåñãáóßáò ôùí Åëëçíéêþí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí ìå Üëëåò ÷þñåò êáé êáôüðéí óõíôïíéóìÝíùí åíåñãåéþí ôïõ, áðü ôçí ÔåôÜñôç 24 Öåâñïõáñßïõ Ýùò ôçí ÐÝìðôç 04 Ìáñôßïõ 2021 ç ÖñåãÜôá (Ö/Ã) ÊÁÍÁÑÇÓ åíóùìáôþèçêå ùò ðëÞñåò ïñãáíéêü ìÝëïò óôçí ÃáëëéêÞ ÍáõôéêÞ Äýíáìç TF-473. Ç åí ëüãù ÍáõôéêÞ Äýíáìç ìå ðëïßï ÄéïéêÞóåùò ôï Áåñïðëáíïöüñï CHARLES DE GAULLE, åðé÷åßñçóå óôçí ÊåíôñéêÞ êáé ÁíáôïëéêÞ Ìåóüãåéï óôï ðëáßóéï ôçò åðé÷åßñçóçò «CLEMENCEAU 21». Óôçí ÃáëëéêÞ åðé÷åßñçóç «CLEMENCEAU 21» óõììåôåß÷áí ðëÝïí ôùí Ãáëëéêþí, êáé íáõôéêÝò ìïíÜäåò ôçò ÅëëÜäáò, ôùí ÇÐÁ êáé ôïõ Âåëãßïõ. Óôï ðëáßóéï ôçò åðé÷åßñçóçò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óõíåñãáóßåò ìå äõíÜìåéò êáé Üëëùí êñáôþí – ìåëþí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ôïõ ÍÁÔÏ êáé Óôñáôçãéêþí Åôáßñùí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò äéÝëåõóçò áðü ôéò ðåñéï÷Ýò åõèýíçò ôïõò. Ôáõôü÷ñïíá, äéåîÞ÷èç ðëçèþñá åêðáéäåõôéêþí áíôéêåéìÝíùí ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé áíôéêåßìåíá åêðáßäåõóçò üëùí ôùí ìïñöþí ðïëÝìïõ ìå åðéðëÝïí óõììåôï÷Þ áðü ôéò ÅëëçíéêÝò ¸íïðëåò ÄõíÜìåéò åíüò Õðïâñõ÷ßïõ êáé ìá÷çôéêþí áåñïóêáöþí. Ç óõììåôï÷Þ ôçò Ö/à óôçí ÃáëëéêÞ ÍáõôéêÞ Äýíáìç TF-473 êáé ç óõíåêðáßäåõóç ìå ìÝóá ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí, êáôáäåéêíýåé ôï Üñéóôï åðßðåäï óõíåñãáóßáò ôùí ÅÄ ôùí äýï ÷ùñþí, áíáâÜèìéóå Ýôé ðåñáéôÝñù ôçí åðé÷åéñçóéáêÞ åêðáßäåõóç, ôçí ìá÷çôéêÞ éêáíüôçôá êáé ôçí äéáëåéôïõñãéêüôçôá ìåôáîý ôïõò êáé ðñïóÝöåñå ðïëýôéìç áíôáëëáãÞ ôå÷íïãíùóßáò óå éäéáßôåñá áðáéôçôéêÝò áðü ðëåõñÜò ó÷åäßáóçò êáé õëïðïßçóçò äéáêëáäéêÝò åðé÷åéñÞóåéò.
EUROKINISSI/ÃÅÅÈÁ)

Αντιμέτωπη με σκληρή επίθεση από τον Αραβικό Σύνδεσμο και τον Αιγύπτιο υπουργό Eξωτερικών βρέθηκε η Τουρκία που δέχτηκε επικρίσεις για τον παρεμβατισμό της.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Σάμεχ Σούκρυ καταδίκασε τις τουρκικές παρεμβάσεις και την παρουσία τουρκικού στρατού σε ξένα εδάφη ενώ ο Γενικός Γραμματέας  του  Αραβικού Συνδέσμου τόνισε ότι δεν θα έχουν καλή κατάληξη οι παρεμβάσεις της Άγκυρας.

Διπλωματικές πηγές τόνισαν στην Αθήνα:
«Η Ελλάδα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις της τουρκικής πλευράς σχετικά με ενδεχόμενο προσέγγισης μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας και την έντονη κριτική της Αιγυπτιακής πλευράς στο πλαίσιο του Αραβικού Συνδέσμου που καταδίκασε τον τουρκικό παρεμβατισμό στην περιοχή, αρχής γενομένης από τη Λιβύη και τη Συρία.»

“H Ελλάδα προωθεί την ειρήνη και την επίλυση ζητημάτων στην περιοχή στη βάση πάντα των αρχών του Διεθνούς Δικαίου”, σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη επίτευξη συμφωνίας ΑΟΖ με την Ιταλία όσο και με την Αίγυπτο. «Για την αυξανόμενη αστάθεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ευθύνονται κατά βάση οι τουρκικές ενέργειες. Από τη μία πλευρά παρατηρείται η συνέχιση της εμπρηστικής ρητορικής Τούρκων αξιωματούχων και από την άλλη η συνέχιση των επιθετικών ενεργειών της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή.»

Την Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στο Κάιρο και τη Λευκωσία όπου θα έχει συναντήσεις με τους ομολόγους του προκειμένου να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στην Ανατολική Μεσόγειο πάντως πλέει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλς Ντε Γκολ όπου μεταξύ των πλοίων ασφαλείας είναι και η φρεγάτα “Κανάρης”, ενώ εντός του FIR Αθηνών συναντήθηκαν τα Ελληνικά F-16 με γαλλικά Rafale, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Clemenceau 21».

Στο πλαίσιο της προκλητικής ρητορικής της “Γαλάζιας Πατρίδας” ο Ταγίπ Ερντογάν εξήρε την σημασία της ναυτικής ισχύος για την επιβίωση του τουρκικού έθνους και επανέλαβε τις γνωστές αιτιάσεις της Άγκυρας : “Είπαμε ξεκάθαρα ότι θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά στους υδρογονάνθρακες και στην Ανατολική Μεσόγειο όποιο και αν είναι το κόστος. Καταδικάζουμε όλες τις προσπάθειες που στοχεύουν στον αποκλεισμό της χώρας μας στον κόλπο της Αττάλειας “.

«Τα διαφιλονικούμενα θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να επιλυθούν μόνο με τον διάλογο και στη βάση του Διεθνούς Δικαίου», τόνιζε νωρίτερα η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ στον Τούρκο πρόεδρο.

Πηγή: ert.gr

Πηγή: pierianews.gr