ôçëåäéÜóêåøç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç ìå ôïí åðéêåöáëÞò ôïõ íÝïõ ìüíéìïõ Ãñáöåßïõ ôçò UNICEF óôçí ÅëëÜäá, Luciano Calestini, ôçí ÐáñáóêåõÞ 20 Íïåìâñßïõ 2020.
(EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει στις 13:00 τηλεδιάσκεψη με Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα και εργάζονται στο εξωτερικό, ενόψει της ψήφισης την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, της τροπολογίας για την παροχή κινήτρων για την αναστροφή του brain drain.

Πηγή: ert.gr

Πηγή: pierianews.gr