Τη δυνατότητα διόρθωσης των φορολογικών δηλώσεων, που έχουν υποβληθεί  χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις, έχουν εκατομμύρια φορολογούμενοι, εφόσον υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.

Η σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ άνοιξε ήδη και δέχεται τις τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος, από τους φορολογούμενους, που ξέχασαν να συμπληρώσουν κάποιο κωδικό ή ανέγραψαν λάθος ποσά ή οτιδήποτε άλλο.

Η διόρθωση γίνεται χωρίς κανένα πρόστιμο εφόσον όμως η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έγκαιρα, ενώ για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές προβλέπονται πρόστιμα ύψους 100, 200 ή 500 ευρώ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η δυνατότητα  «αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα».

Αυτό σημαίνει ότι για φέτος, οι φορολογούμενοι που διαπιστώνουν λάθη στις υποβληθείσες δηλώσεις τους, έχουν περιθώριο να υποβάλουν την τροποποιητική δήλωση, έως την 10η Σεπτεμβρίου 2021, που λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, μετά την παράταση που ανακοινώθηκε. Υπενθυμίζεται πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ήταν, αρχικά, η 27η Αυγούστου.

Όσοι όμως υποβάλουν την τροποιητική δήλωση, μετά τη 10η Σεπτεμβρίου, τότε θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Χωρίς πρόστιμα αν…

Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τροποποιητικές εντός της προθεσμίας υποβολής των αρχικών φορολογικών δηλώσεων, μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου, δεν έχουν καμία επιβάρυνση, ακόμη και αν δηλώσουν υψηλότερο εισόδημα από εκείνο που δήλωσαν στην αρχική.

Μετά την τροποποιητική, θα γίνει νέα εκκαθάριση και θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό στο οποίο θα αναγράφεται το ποσό της οφειλής ή της επιστροφής φόρου.Στις περιπτώσεις όμως που η τροποποιητική δήλωση γίνει μετά την 10η Σεπτεμβρίου, και με την οποία αλλάζουν τα ποσά των κωδικοί της αρχικής δήλωσης, από τα οποία προκύπτει αύξηση ή μείωση του φόρου, τότε προβλέπονται κυρώσεις και συγκεκριμένα:

 • Αν το αποτέλεσμα της νέας εκκαθάρισης είναι μηδενικό, θα επιβαρυνθεί με το πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ.
 • Αν ο φόρος που προκύπτει με τη νέα εκκαθάριση είναι χαμηλότερος από εκείνο που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση, το νέο εκκαθαριστικό θα εκδοθεί με τον νέο χαμηλότερο φόρο, αλλά ο υπόχρεος θα χρεωθεί και με το πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ. Στην περίπτωση που έχει παρέλθει η προθεσμία πληρωμής της δόσης του φόρου, τότε θα επιβαρυνθεί και με πρόστιμο 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.
 • Αν ο φόρος που προκύπτει με τη νέα εκκαθάριση είναι υψηλότερος από εκείνο που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση, το νέο εκκαθαριστικό θα εκδοθεί με τον υψηλότερο φόρο και θα καταλογιστεί και τόκος 0,73%, στη διαφορά μεταξύ της αρχικής χαμηλότερης δόσης και της νέας υψηλότερης δόσης που προκύπτει. Επίσης θα καταλογιστεί και το αντίστοιχο πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης.
 • Αν από την αρχική δήλωση είχε προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή και από την τροποποιητική δήλωση προκύψει αύξηση του πιστωτικού υπολοίπου ή ίδιο πιστωτικό υπόλοιπο, τότε θα επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα συμψηφιστεί και θα παρακρατηθεί από την επιστροφή φόρου, εφόσον επαρκεί ή θα βεβαιωθεί η διαφορά.
 • Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο φόρου προς επιστροφή και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει μείωση του πιστωτικού υπολοίπου ή μηδενισμός του τότε θα καταλογιστεί μόνο το ανάλογο πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ.

Πότε δεν επιβάλλονται πρόστιμα

Πάντως, μπορούν να υποβληθούν και εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμα, εάν με αυτές, αλλάζουν μόνο πληροφοριακά στοιχεία.
Οι διορθωτικές δηλώσεις, που δεν επισείουν πρόστιμα είναι οι ακόλουθες:

 • Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα. Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν βαρύνεται με πρόστιμο.
 • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.
 • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.
 • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων κ.λπ).
 • Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.
 • Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN
 • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν στη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους.

Πηγή: pierianews.gr