Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας και της προϊσταμένης της γενικής διεύθυνσης υπηρεσιών υγείας του υπουργείου Υγείας, για την τοποθέτηση τριών οπλιτών θητείας πτυχιούχων Ιατρικής στο περιφερειακό ιατρείο (ΠΙ) Βραγκιανών και στα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία (ΠΠΙ) Γρανίτσας και Παλαιοκατούνας, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα:

– Στο ΠΙ Βραγκιανών (Ν. Καρδίτσας) της 5ης υγειονομικής περιφέρειας τοποθετείται οπλίτης θητείας, ειδικότητας Ιατρού ‘Ανευ Ειδικότητας (ΙΑΕ).

– Στο ΠΠΙ Γρανίτσας (Ν. Ευρυτανίας) της 5ης υγειονομικής περιφέρειας τοποθετείται οπλίτης θητείας, ειδικότητας Ιατρού ‘Ανευ Ειδικότητας (ΙΑΕ).

– Στο ΠΠΙ Παλαιοκατούνας (Ν. Ευρυτανίας) της 5ης υγειονομικής περιφέρειας τοποθετείται στρατεύσιμος σμηνίας, ειδικότητας Υγειονομικού Ιατρού (ΥΓΙΑ).

Το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των ανωτέρω οπλιτών θητείας, στις προαναφερόμενες θέσεις, αναγνωρίζεται ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου.

Οι ανωτέρω οπλίτες θητείας δικαιούνται, από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στην εν λόγω θέση, πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, τις οριζόμενες από το υπουργείο Υγείας μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και την αποζημίωση για τις πραγματοποιθείσες εφημερίες, το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του πιστώσεις.

Πηγή: pierianews.gr